Wedstrijdreglement

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJDEN AURYSANN

INLEIDING
1.1 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Aurysann. Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan alle wedstrijden die Aurysann organiseert via haar website of andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Twitter, Instagram).
1.2 Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van dat bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende voorwaarden of regels in het algemene wedstrijdreglement. Indien de regels niet andersluidend zijn, worden beide reglementen samen gelezen.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
2.1 Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk via internet.
2.2 In principe kan elke persoon ouder dan 16 jaar, deelnemen aan een online wedstrijd van Aurysann.
2.3 Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van één van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Aurysann ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, of kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.
2.4 Een deelnemer die via meerdere profielen deelneemt of die het wedstrijdreglement niet naleeft, wordt gediskwalificeerd.

WEDSTRIJDVERLOOP
3.1 Het toekennen van de prijzen aan deelnemende personen zal gebeuren door middel van een video (You Tube).

PRIJZEN
4.1 Elke winnaar wordt aangekondigd op onze facebookpagina en dient ons te contacteren via privebericht of info@aurysann.be.
4.2 Wedstrijd geldig voor België en Nederland, de prijzen worden naar uw thuisadres opgestuurd. Prijzen die niet in ontvangst genomen zijn, komen 30 dagen na deze datum te vervallen in hoofde van de winnaar en komen automatisch toe aan de wedstrijdorganisator.
4.3 De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.
4.4 De prijzen zijn onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geven geen recht op een waardebon of korting. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden.
4.5 Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

AANSPRAKELIJKHEID
5.1 Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van huidig reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de organisatoren kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.
5.2 Klachten omtrent de wijze waarop deze wedstrijd plaatsvindt, kunnen schriftelijk bezorgd worden aan Aurysann via privebericht of info@aurysann.be, met duidelijke vermelding van de titel van de desbetreffende wedstrijd.
5.3 De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.
5.4 Aurysann is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulatie van deze wedstrijd tengevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.
5.5 Aurysann is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.
5.6 Indien Aurysann genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Aurysann hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
De persoonlijke gegevens van de deelnemers kunnen in de bestanden van Aurysann opgeslagen worden en gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Elke deelnemer heeft het recht deze gegevens op te vragen voor inzage ter controle, of om deze te laten verwijderen uit de bestanden van de wedstrijdorganisator. De persoonlijke gegevens zijn verplicht mee te delen voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd.